برچسب: Attack on LSB Steganography in Color and Grayscale Images Using Autocorrelation Coefficients

مقاله ترجمه شده کامپیوتر:حمله بر روی استگانوگرافی LSB در تصاویر رنگی و سیاه سفید با کمک ضریب خودهمبستگی

چکیده: در یک تصویر طبیعی، پیکسل های مجاور دارای همبستگی متقابلی می باشند. این نکته در مورد صفحات LSB پیکسل های نزدیک نیز صحیح می باشد. درج بیت های تصادفی با استفاده از روش...