مقاله ترجمه شده کامپیوتر:حمله بر روی استگانوگرافی LSB در تصاویر رنگی و سیاه سفید با کمک ضریب خودهمبستگی

بازدید: 111چکیده: در یک تصویر طبیعی، پیکسل های مجاور دارای همبستگی متقابلی می باشند. این نکته در مورد صفحات LSB پیکسل های نزدیک نیز صحیح می باشد. درج بیت های تصادفی با استفاده از...