برچسب: Biology

مقاله ترجمه شده زیست: متابولیسم گلیکول و دفع با کمک chlamydomonas reinhardtii

بازدید: 88  چکیده : تراوش گلیکول با کمک  خط سیر C2 در Chlamydomonas reinhardtii بعد از بستن محل عبور  با آمینوکسی استات AOA و امینواستانتوریل AAN با اندازه گیری تراکم گلیکول و گلیسین مورد...

مقاله ترجمه شده رشته زیست:اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان عالی

بازدید: 80چکیده: اکسایش گلیکول در گلیوکسیل، مرحله  واکنشی مهمی در تنفس نوری هست. گیاهان زمینی و خزه ی سبز charophycean  ،گلیکول موجود در peroxisome را با استفاده از اکسیژن به عنوان عامل بیماری زا...