برچسب / bmi

  • بررسي ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان اول ابتدایی شهرستان جویبار در سال 1387 چکیده: مقدمه: رشد وتکامل از اساسی ترین مباحث بهداشتی کودکان میباشد. انحراف ازفرم رشد طبیعی یک علامت غیر اختصاصی، ولی مهم در تشخیص بیماریهای کودکان میشاشد، لذاتعیین سلامتی کودکان از طریق ارزیابی رشد جسمی […]

    بیشتر