بررسي ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن +پرسشنامه

بازدید: 195 بررسي ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان اول ابتدایی شهرستان جویبار در سال 1387 چکیده: مقدمه: رشد وتکامل از اساسی ترین مباحث بهداشتی کودکان میباشد....