برچسب / Broadcast

  •   بهينه سازی WANs به كمك راه حل های مبتنی بر اينترنت  با استفاده از ويژگی هائی نظير فيلترينگ و ليست های دستيابی و DDR ( برگرفته از dial-on-demand routing  )  به منظور كاهش پهنای باند و هزينه WAN چگونه می توان مدرك CCNA را دريافت نمود ؟ اولين مرحله برای دريافت مدرك CCNA ، […]

    بیشتر