برچسب / c~

  •   فهرست فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاه 6 الف- هدف 7 ب) محدوده پروژه 7 مقدمه 8 مشخصات فنی نرم افزار 8 فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 9 الف) توضيحات کلي 10 1-چشم انداز محصول 10 2- محيط عملياتي 10 3- مستندات کاربران 11 4- مفروضات و وابستگي ها 11 5- […]

    بیشتر