برچسب: Chlamydomonas

مقاله ترجمه شده زیست: متابولیسم گلیکول و دفع با کمک chlamydomonas reinhardtii

  چکیده : تراوش گلیکول با کمک  خط سیر C2 در Chlamydomonas reinhardtii بعد از بستن محل عبور  با آمینوکسی استات AOA و امینواستانتوریل AAN با اندازه گیری تراکم گلیکول و گلیسین مورد بررسی ...