برچسب: Dark XM2VTS

بهبود عملکرد سیستم های تایید چهره با ادغام داده های مریی و داده های مادون قرمز بازسازی شده

چکيده تغییرات شدت روشنائی محیط از مهمترین عوامل موثر برکاهش کیفیت عملکرد سیستمهای تایید چهره است. یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل، تصویر برداری در طیف مادون قرمز نزدیک یا مادون قرمز حرارتی...