بهبود عملکرد سیستم های تایید چهره با ادغام داده های مریی و داده های مادون قرمز بازسازی شده

بازدید: 98چکيده تغییرات شدت روشنائی محیط از مهمترین عوامل موثر برکاهش کیفیت عملکرد سیستمهای تایید چهره است. یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل، تصویر برداری در طیف مادون قرمز نزدیک یا مادون قرمز...