بررسی اشکال مورفولوژی کارست در منطقه گازورخانی(گازرخانی) کرمانشاه- کوهستان شاهو

بازدید: 214مقدمه مورفولوژی(ریخت شناسی) به معنی حضور شبکه ای از حفره ها توسط فرآیند‌های کارست می باشد(پاریسه و همکاران، 2003) با این تعریف‌، مورفولوژی یک ناحیه کارستیک و بدنبال آن شرایط و ویژگی هیدرولیکی...