برچسب / google web master

  • بهینه سازی آدرس ها – url ها قدم بعدی که بسیار مهم است اما خیلی نادیده گرفته می شود بهینه سازی آدرس ها می باشد. آدرس ها باید در کنار عنوان صفحات و توضیحات متا بهینه شده باشند . در اینجا شما یک آدرس صحیح را مشاهده می کنید .http://www.isatise.com/webdesign/site-design-processاما خصوصیات یک آدرس url خوب: […]

    بیشتر