برچسب / GPS in dynamic monitoring of long-period structures+

  •   چکیده: تکنولوژی سیستم موقعیت یابی سراسری (GPS) با نرخ های نمونه برداری بالا (تقریبا 10 نمونه در هر ثانیه)،اندازه گیری های دینامیک امکان پذیر از نظر اقتصادی و توجیه علمی جابجایی های مربوطه ی ساختمان های قدیمی را امکان پذیر می سازد ، درغیراینصورت  اندازه گیری مستقیم توسط ابزارهای دیگر مانند شتاب سنج های […]

    بیشتر