برچسب: GPS in dynamic monitoring of long-period structures+

مقاله ترجمه شده عمران:GPS در نظارت پویا بر سازه های قدیمی

  چکیده: تکنولوژی سیستم موقعیت یابی سراسری (GPS) با نرخ های نمونه برداری بالا (تقریبا 10 نمونه در هر ثانیه)،اندازه گیری های دینامیک امکان پذیر از نظر اقتصادی و توجیه علمی جابجایی های مربوطه...