برچسب: grid

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: پیش بینی منابع در دسترس برای بهبود زمانبندی گرید

بازدید: 112چکیده دردرسترس ناپذیری متناوب و فرار منابع محاسباتی گرید مبتنی بر داوطلب، زمانبندهای گرید را وادار می سازد تا ترکیب های کاربردی موثر ایجاد کنند. حالتی که در آن منابع هاست دردسترس ناپذیر...

مقاله ترجمه شده کامپیوتر:الگوریتم زمانبندی تصادفی برای اعمالی با محدودیت تقدم بر روی گرید

بازدید: 95خلاصه مقاله این مقاله به بررسی مسائل در زمانبندی کارهایی با محدودیت تقدم برنامه کاربردی موازی با زمان پردازش کارهای تصادفی و زمان ارتباطات لبه ها روی سیستم های محاسبات گرید به منظور...