مقاله ترجمه شده ریاضی: تجزیه و تحلیل روش همگرایی گاوس-سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H

بازدید: 99چکیده: در سال 1997، گروه تحقیقاتی کونو با بهبود روش گوس – سایدل برای ماتریس های Z، ثابت کرد که نرخ همگرای روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های Z...