برچسب / MCDM

  • چكيده در اين مقاله ارتباط بين مدلهاي DEA  غيرپارامتري براي تحليل كارايي و مدل هاي MCDM براي حالت خطي و غيرخطي معين مي گردد .  با به كار بردن ويژگي هاي نسبي لاگرانژ نشان داده مي شود مدلهاي BCC ، CCR و مدل هاي FDH در DEA با مدل MCDM معادل هستند .  خطي سازي […]

    بیشتر