برچسب: Mechanical Design

مبدلهای حرارتی اصلی

مبدل 1 های 1 حرارتی 1 اصلی 1 فهرست 2 فصل هشتم- الگوریتم و پرینت برنامه و خروجیهای آن 4 خلاصه 4 مصطفی واشوبی 5 فصل اول “Section 1” 5 پارامترهای عملیاتی تعیین کننده...