برچسب / Monitoring & Taregting

  •     فهرست مطالب چکیده: 1 Monitoring & Taregting 4 راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی در عملیات ذوب 8 2.بکارگیری حداکثر توان کوره جهت ذوب سازی 9 4.سرعت بکار گیری کوره 11 5.دسته بندی قراضه ها و تعیین بهتریین محل برای قراضه های آهنی 11 6.تمیز کردن شارژ از مواد غیر فلزی مثل ماسه […]

    بیشتر