برچسب / Reception theory

  •   علم پدیده های ناب است. اما هدف پدیدارشناسی درواقع مقابله با تجریه بود.این مکتب چنان که از شعار ان، یعنی« بازگشت به خود چیزها!» برمی اید، بازگشتی به  عینینات و واقعیات مجسم بود(1).  این مکتب مدعی شناخت ساختار طی خوداگاهی و شناخت از خود پدیده ها از رهگذر ان بود(2)  پدیدارشناسی با ادعای این […]

    بیشتر