نوشته‌ها

تجزیه و تحلیل شبکه اترنت

 پایان نامه تجزیه و تحلیل شبکه اترنت
این پایان نامه مشتمل بر 130 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
 • شبکه اترنت
 • Phisical Madia Department
 • خاتمه و نتيجه گيري
 • واژه نامه
 • اصطلاحات
 • زيرلايه رمز گذاري فيزيكي
 • ضميمه
 • نمودار جريان پروسه هاي استاندارد
 • IEEE
 • Degraded Signal testing
 • Speede 10DG  Deployment
 • مقدمه
 • Perleetion testing Approach
 • Worst – Care testing Appreach
 • 10GE USE OF Dagradid Signals
 • Concluoipono
 • مقدمه
 • فيبر
 • فيبرهاي مالتي مد
 • Attenution
 • تضعيف شدت موج
 • Chromatic dispassion
 • Polarazation Mode Dispension
 • پراكنش موج ناشي از پديده پلاويزاسيون
 •  Gigabit Ethernet libre Design Consideation
 • محاسبه و كنترل
 • Condion
 • خاتمه و نتيجه گيري
 • واژه نامه
 • Attenuetion
 • افت انرژي
 • طول موج شكست
 • غير خطي بودن نور
 • Executive Summary
 • مقدمه
 • اتحاديه شبكه اترنت 10 گيگابيتي
 • The 10 Gigabit Ethernet Project
 • پروژه اترنت 10 گيگابيتي
 • شكل1: نكات كليدي جهت طراحي و توسعه شبكه 10 گيگابيتي
 • استاندارد شبكه اترنت 10 گيگابيتي
 • وضعيت اترنت 10 گيگابيتي در بازار فروشي:
 • شبكه اترنت 10 گيگابيتي در شبكه هاي محلي
 • شبكه اترنت 10 گيگابيتي درمراكز ذخيره اطلاعات شبكه
 • مقدمه
 • فيبر
 • فيبرهاي مالتي مد
 • Attenution
 • تضعيف شدت موج
 • Chromatic dispassion
 • Polarazation Mode Dispension
 • پراكنش موج ناشي از پديده پلاويزاسيون
 •  Gigabit Ethernet libre Design Consideation
 • محاسبه و كنترل
 • Condion
 • خاتمه و نتيجه گيري
 • واژه نامه
 • Attenuetion 102
 • افت انرژي
 • طول موج شكست
 • تاخير ديفرانسيل مد
 • تداخل چهار موج
 • غير خطي بودن نور
 • Phisical Madia Department 107
 • خاتمه و نتيجه گيري
 • واژه نامه
 • واژه نامه (ادامه)
 • اصطلاحات
 • زيرلايه رمز گذاري فيزيكي
 • ضميمه شماره 1
 • ضميمه 2
 • نمودار جريان پروسه هاي استاندارد
 • IEEE
 • ضميمه 3
 • Degraded Signal testing
 • Speede 10DG  Deployment
 • آزمون موج تخريب شده در سيستم هاي آرايش يافته با توجه به سرعت انتقال 10GE
 • مقدمه
 • Perleetion testing Approach
 • Worst – Care testing Appreach
 • 10GE USE OF Dagradid Signals
 • Concluoipono