برچسب: wimax

تحقیقی با موضوع مخابرات سیار

  فهرست مقدمه 5 • اصول مشترک سيستم هاي راديويي سيار 6 • استفاده از شبکه هاي سلولي در مخابرات سيار 8 • نسل هاي مخابرات سيار 9 جهان بي سيم : مقدمه اي بر مفاهيم 12 تعريف شبکه...